Kalkulatori - punimi praktik


Përdorimi e nji kalkulatorit të
thjesht në internet, për nevojat
matematikore, si për pëshembul :
përqindja, 18(%) e numrit 12600
ose tatimi në vlerë të shtuar (TVSh)